Zielone szkoły w parkach narodowych.

Program edukacyjny
„Zielone Szkoły w Parkach Narodowych”

 

 

 1.         I.    Założenia ogólne:

 

Celem programu jest budowanie wśród uczniów poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze własnego regionu i Polski, a także świadomości lokalnych zasobów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych.

 

Realizacja zajęć  będzie odbywała się w dwóch etapach. Etap I będzie realizowany w formie zajęć edukacyjnych w Parku Narodowym lub Krajobrazowym (wariant docelowy) w formule tzw. zielonej szkoły. Etap II, stanowiący kontynuację I etapu, będzie odbywał się w formie zajęć pozalekcyjnych w miejscu zamieszkania uczniów lub najbliższej okolicy szkoły. W jego ramach przewiduje się realizację projektów edukacyjnych oraz ogólnopolskie konkursy ekologiczne/przyrodnicze.

 

Adresatami pilotażowej fazy programu są uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych z gmin wiejskich z województw, gdzie są zlokalizowane parki narodowe.. Docelowo program będzie kierowany również do uczniów szkół gimnazjalnych z gmin wiejskich i ternów wiejskich gmin miejsko-wiejskich. Zajęcia edukacyjne w ramach programu będą prowadzone przez odpowiednio przeszkolonych pracowników parku oraz nauczycieli, przede wszystkim w formie ćwiczeń i zabaw terenowych, w oparciu o przygotowany przez Organizatora program edukacyjny.

 

Dodatkowe informacje:

 • miejsce realizacji: baza dydaktyczna i zasoby Parków Narodowych oraz Parków Krajobrazowych (docelowo);
 • czas trwania zajęć: etap I – 5 dni (poniedziałek – piątek), etap II – 10 godzin dydaktycznych zajęć pozalekcyjnych w szkołach (przed i po zielonej szkole);
 • jednostkowa liczba uczestników: ok. 30-40 uczniów;
 • zakwaterowanie i wyżywienie: baza noclegowa Parku Narodowego lub w okolicy Parku.

 

 

 1.       II.    Założenia  metodyczno-dydaktyczne oraz organizacyjne:

 

 • edukacja odbywa się (w dużej części) poprzez zabawę i ćwiczenia terenowe oraz pracę metodą projektu;
 • treści dydaktyczne mają strukturę modułów i są łatwe do adaptacji w zależności od potrzeb/wymogów danego parku/środowiska lokalnego;
 • treści modułów są zgodne z podstawą programową dla danego etapu edukacyjnego;
 • co najmniej jeden z modułów zawiera zajęcia sportowe, rekreacyjne i turystyczne;
 • ostatni z modułów obejmuje kontynuację programu w formie pracy projektowej, po zakończeniu zielonej szkoły (II etap);
 • pracownicy parków, realizujący zajęcia bezpośrednio z uczniami oraz nauczyciele – koordynatorzy projektu z ramienia szkoły otrzymują bezpłatne materiały dydaktyczne oraz są objęci szkoleniami z zakresu realizacji projektu;
 • W ramach programu przewiduje się realizację konkursów klasowych i międzyszkolnych;
 • nad prawidłowością wszystkich działań czuwa Komitet Sterujący, składający się z przedstawicieli m.in. Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.
 • wyjazdy uczniów są realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki z dnia 8 listopada 2001r. (Dz. U. Nr 135, poz. 1516).

 

 

 1.     III.    Faza pilotażowa:

 

Celem fazy pilotażowej jest sprawdzenie wszystkich przyjętych założeń i rozwiązań, korekta założeń programu na potrzeby jego ewentualnego wdrożenia w skali całego kraju oraz stworzenie ogólnopolskiego programu wypoczynku edukacyjnego dla dzieci i młodzieży pn. „Zielona Szkoła w Parku Narodowym”.

Dodatkowe informacje na temat fazy pilotażowej:

 • będzie realizowana w maksymalnie sześciu Parkach Narodowych lub Krajobrazowych, w różnych regionach Polski:

ü  morze (np. Woliński lub Słowiński Park Narodowy),

ü  góry (np. Tatrzański i/lub Bieszczadzki Park Narodowy),

ü  niziny  (np. Białowieski Park Narodowy),

ü  rzeka/jeziora (np. Biebrzański i/lub Wigierski Park Narodowy);

 • jest przewidziana dla maksymalnie 12 szkół (po dwie na każdy Park Narodowy);
 • termin realizacji: maj-czerwiec 2013 r.
 • Zakłada się możliwość powierzenia części zadań wynikających z Programu podmiotowi zewnętrznemu, tzw. operatorowi.

 

Finansowanie fazy pilotażowej:

Faza pilotażowa, w tym zwłaszcza przygotowanie jej założeń, materiałów dydaktycznych i merytorycznych oraz szkoleń, itp. będzie finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Zakłada się, że część kosztów może być finansowana przez podmioty uczestniczące w programie. Niezależnie od tego Fundusz lub Operator będzie poszukiwał możliwości finansowania programu z innych źródeł, m.in. NFOŚiGW, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, MEN, itp.

 

Podmioty uczestniczące w fazie pilotażowej projektu i ich zadania:

 

 • Gmina:

ü  wskazuje szkołę/szkoły do Programu,

ü  wskazuje nauczyciela – koordynatora oraz minimum trzech opiekunów

ü  dokonuje rekrutacji uczniów,

ü  pokrywa koszty ew. zajęć dodatkowych (np. basen, wstęp do muzeum,  itp.).

 

 • Park Narodowy:

ü  udostępnia bazę dydaktyczną,

ü  udostępnia – w miarę możliwości – bazę noclegową,

ü  zapewnia prowadzących – wykładowców, ew. przewodników,

ü  funduje drobne nagrody/upominki w konkursach.

 

 • Operator / Fundacja:

ü  zleca opracowanie treści metodycznych i dydaktycznych,

ü  koordynuje projekt,

ü  poszukuje możliwości sfinansowania kosztów zakwaterowania i wyżywienia, ew. udziela grantów na ten cel. 

 

 

zielone_szkoly_zal1.doc program_zs__zal_2.docx