Szkoła Podstawowa w Malawiczach Dolnych

Rekrutacja do Oddziału Przedszkolonego i Zespołu Wychowania Przedszkolnego na rok szkolny 2018/2019

Szanowni Rodzice!

Burmistrz Sokółki informuje, iż od 27.02.2018 r. od godz. 8.00 do 05.03.2018 r. do godz. 15.00 – przyjmowane będą od rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole, innej formy wychowania przedszkolnego, deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego w danej placówce.

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.  Jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2012 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2013 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2014 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2015 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku przez Rodzica, Burmistrz, wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz.59):

 • wielodzietność rodziny kandydata,

 • niepełnosprawność kandydata,

 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, będą brane pod uwagę następujące kryteria dodatkowe, które zostały określone w Uchwale Nr XLIX/282/17 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 15 marca 2017 r.:

 • dziecko obojga rodziców pracujących, prowadzących gospodarstwo rolne, prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub uczących się w systemie dziennym - 8 pkt,

 • dziecko, którego rodzeństwo w nowym roku szkolnym będzie kontynuowało edukację w przedszkolu, oddziale przedszkolnym lub zespole wychowania przedszkolnego pierwszego wyboru lub w szkole podstawowej, w której utworzony jest oddział przedszkolny - 15 pkt,

 • dziecko, które potrzebuje wydłużonej opieki przedszkolnej (co najmniej 8 godzin dziennie) ze względu na pracę zawodową lub naukę w systemie dziennym rodziców - 9 pkt,

 • dziecko, które wychowuje się w rodzinie objętej kuratelą sądową lub opieką asystenta rodziny - 12 pkt;

 • dziecko, które mieszka w obwodzie danej szkoły podstawowej, w której utworzony jest oddział przedszkolny – 15 pkt;

Poniżej podaje się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokółka  na rok szkolny 2018/2019.

 

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

06.03.2018 r. godz. 8.00

do 19.03.2018 r. godz. 15.00

12.04.2018 r. godz. 9.00

do 19.04.2018 r. godz. 15.00

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

20.03.2018 r.

do 26.03.2018 r.

20.04.2018 r.

do  25.04.2018 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

27.03.2018 r. godz. 8.00

26.04.2018 r. godz. 8.00

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia lub w postaci podpisania umowy o świadczenie usług przez dane przedszkole

27.03.2018 r. godz. 9.00

do

05.04.2018 r. godz. 14.00 

26.04.2018 r. godz. 9.00

do

07.05.2018 r. godz. 15.00 

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

05.04.2018 r. godz. 15.00

08.05.2018 r. godz. 8.00

wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego, innej formy