Aktualności

31 sierpnia 2020 20:33 | Aktualności

Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2020/2021

Organizacja pracy szkoły w okresie zagrożenia epidemicznego

 

Spis treści:

 

 1. Organizacja pracy szkoły.

  1. korzystanie z szatni

  • uczniowie przychodzący do szkoły są wpuszczani przez nauczyciela pełniącego dyżur,

  • uczniowie klas I-VIII korzystają z głównego wejścia do szkoły,

  • dzieci z oddziałów przedszkolnych (ZWP i „0”) korzystają z wejścia tylnego,

  • po wejściu do szkoły uczniowie udają się do swoich szafek:

 • dzieci z oddziałów przedszkolnych korzystają z wieszaków umieszczonych w pomieszczeniach oddziału przedszkolnego;

 • uczniowie klasy I - III w korytarzu przy wejściu do toalet;

 • uczniowie klas IV-VIII w szatni;

 • po zmianie obuwia i pozostawieniu okryć, uczniowie udają się :

  • dzieci z oddziałów przedszkolnych pozostają w sali przedszkolnej,

  • uczniowie klas I-III i VII na dolny korytarz,

  • uczniowie klas IV-VI i VIII na górny korytarz.

 

 1. świetlica szkolna

 • ze świetlicy korzystają tylko uczniowie oczekujący na autobus szkolny,

 • uczniowie korzystający ze świetlicy w czasie przerw nie wychodzą na korytarz szkolny,

 • nauczyciel świetlicy organizuje przerwy w innych godzinach niż sygnalizowane przez dzwonek.

  1. biblioteka szkolna

 

 •  z biblioteki szkolnej korzystają tylko uczniowie i pracownicy szkoły,

 • do biblioteki może wejść tylko jedna osoba wypożyczająca, pozostałe osoby oczekują na korytarzu w bezpiecznej odległości 1,5-2 m,

 • zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz.

 1. Rodzice/opiekunowie.

  1. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

  2. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

 • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

 • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

 • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m, 

 • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 1. Opiekunowie odbierający dzieci są wpuszczani do szkoły przez pracownika szkoły (nauczyciela lub woźną).

 2. Opiekunowie odbierający dzieci oczekują na dziecko w szatni ( zachowanie zasad określonych w ppkt.b) , nie wchodzą do sal lekcyjnych i pokoju nauczycielskiego. 

 3. Rodzic jest odpowiedzialny za dopilnowanie, aby dzieci nie przynosiły do szkoły zbędnych przedmiotów (zabawek, maskotek itp.)

 4. Rodzice dzieci z oddziałów przedszkolnych wchodzą do budynku przez drzwi znajdujące się na tyłach szkoły.

 5. W czasie lekcji drzwi do oddziału przedszkolnego pozostają zamknięte. Osoby wchodzące wpuszcza woźna lub nauczyciel pełniący dyżur po zasygnalizowaniu chęci wejścia dzwonkiem umieszczonym przy drzwiach. 

 6. Rodzice uczniów klas I-VIII wchodzą do budynku szkoły przez wejście główne. 

 7. Rodzic wchodzący do szkoły podaje swoje dane w celu wpisania do książki wejść.

 8. Rodzice 

 9. Rodzic jest obowiązany niezwłocznie odebrać ze szkoły dziecko, u którego stwierdzono objawy chorobowe.

 10.  Rodzic jest obowiązany poinformować szkołę o stanie zdrowia dziecka, u którego stwierdzono objawy chorobowe.

 

 1. Uczniowie.

  1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

  2. Przed wejściem do szatni uczniowie dezynfekują ręce.

  3. W czasie przerw uczniom zaleca się korzystanie z maseczek.

  4. Uczniowie klas I-III i VII przerwy międzylekcyjne spędzają na korytarzu  znajdującym się na parterze budynku.

  5. Uczniowie klas IV-VI i VIII przerwy międzylekcyjne spędzają na korytarzu  znajdującym się na piętrze budynku.

  6. W przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych uczniowie spędzają przerwy na podwórku z zachowaniem zasady oddzielenia grup uczniów wyodrębnionych w ppkt. c i d.

  7. Uczniowie korzystają z toalety z zachowaniem zasady dystansu społecznego, nie gromadzą się w toaletach, a po każdorazowym skorzystaniu z toalety myją ręce.

  8. Uczniowie spędzający przerwie na piętrze budynku korzystają z toalety na parterze, do której udają się pojedynczo.

  9. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. 

  10. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą ani pożyczać ich sobie.

  11. W czasie zajęć uczniowie siedzą pojedynczo.

  12. W czasie zajęć uczniowie mogą przebywać w maseczkach, jeśli obawiają się o swoje zdrowie.

  13. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy. 

  14. Uczniowie są zobowiązani niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi swoje złe samopoczucie i wszelkie objawy chorobowe.

 

 1. Nauczyciele i pracownicy obsługi

  1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

  2. Po wejściu do szkoły pracownicy zobowiązani są do zdezynfekowania rąk. 

  3. Dezynfekcja lub mycie rąk wodą z mydłem obowiązuje każdorazowo po wyjściu z toalety i przy powrocie do sali lekcyjnej.

  4. Pracownicy mają prawo do otrzymania przyłbicy ochronnej lub maseczki jednorazowej oraz jednorazowych rękawiczek do użytku w zakładzie pracy.

  5. Pracownicy w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych powinni zostać w domu i skontaktować się z lekarzem.

  6. Pracownicy mają obowiązek poinformowania pracodawcy o objęciu kwarantanną.

  7. Nauczyciele, którzy nie pełnią w czasie przerwy dyżuru powinni przebywać w pokoju nauczycielskim, zachowując dystans od innych pracowników.

  8. Nauczyciele pełnią dyżury przy drzwiach szkoły podczas schodzenia się dzieci.

  9. Nauczyciel pełniący dyżur nadzoruje dezynfekcję rąk przez uczniów po wejściu do szkoły.

  10. W czasie trwania zajęć nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżuru przy drzwiach szkoły we współpracy z woźną i wpuszczania do szkoły interesantów.

  11. W czasie zajęć lekcyjnych nauczyciele stosują tylko pomoce dydaktyczne, które można w łatwy sposób umyć lub zdezynfekować.

  12. Wykorzystywane w czasie zajęć w danej grupie pomoce dydaktyczne odkładane są do specjalnych pojemników i podlegają dezynfekcji po zakończeniu zajęć w danej grupie.

  13. W czasie zajęć lekcyjnych nauczyciele starają się unikać metod i form pracy wymagających bliskiego kontaktu między uczniami oraz między uczniami i nauczycielem.

  14. W czasie zajęć wychowania fizycznego należy unikać zabaw i gier kontaktowych. Sprzęt używany w czasie zajęć z daną grupą należy przekazać do dezynfekcji. 1. Pracownicy obsługi.

  1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

  2. Po wejściu do szkoły pracownicy zobowiązani są do zdezynfekowania rąk. 

  3. Dezynfekcja lub mycie rąk wodą z mydłem obowiązuje każdorazowo po wyjściu z toalety i przy powrocie do sali lekcyjnej.

  4. Pracownicy mają prawo do otrzymania przyłbicy ochronnej lub maseczki jednorazowej oraz jednorazowych rękawiczek do użytku w zakładzie pracy.

  5. Pracownicy w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych powinni zostać w domu i skontaktować się z lekarzem.

  6. Pracownicy mają obowiązek poinformowania pracodawcy o objęciu kwarantanną.

  7. Pracownicy obsługi starają się unikać kontaktu z uczniami, rodzicami i nauczycielami.

  8. W przypadku konieczności wejścia do sali lekcyjnej lub pokoju nauczycielskiego, pracownik obsługi powinien stosować ochronę nosa i ust w postaci maseczki lub przyłbicy.

  9. Woźna szkolna i konserwator  zobowiązani są do przeprowadzania dezynfekcji szkoły zgodnie z harmonogramem dezynfekcji.

  10. W czasie trwania zajęć woźna zobowiązana jest do pełnienia dyżuru przy drzwiach szkoły we współpracy z wyznaczonymi nauczycielami i wpuszczania do szkoły interesantów.

 2. Zasady wpuszczania do szkoły interesantów.

 

 1. W czasie trwania zajęć otwarte są tylko drzwi stanowiące główne wejście do szkoły.

 2. Wejście prowadzące do oddziału przedszkolnego pozostaje zamknięte. Osoby wchodzące do oddziału przedszkolnego (rodzice i opiekunowie) przywołują dyżurującego pracownika za pomocą dzwonka.

 3. Osoby przychodzące do szkoły (rodzice, interesanci) oczekują przed drzwiami na wpuszczenie przez woźną lub nauczyciela.

 4. Do szkoły wpuszczane są tylko osoby bez objawów chorobowych.

 5. Każda osoba wchodząca do budynku zobowiązana jest do dezynfekcji rąk.

 6. Osoby nie będące uczniami i pracownikami szkoły zobowiązane są do noszenia na terenie szkoły maseczek ochronnych. 

 7. Interesanci przebywają tylko w częściach wspólnych szkoły, tj.  w szatni i na korytarzu dolnym budynku.

 8. W czasie przerwy, gdy na korytarzu przebywają uczniowie, interesanci wpuszczani są tylko do przedsionka i szatni szkolnej.

Przeczytano: 92 razy. Wydrukuj|Do góry